Biedrības “Latvijas Brugmansiju audzētāju biedrība” Statūti

1.Biedrības nosaukums

1.1.Biedrības nosaukums ir “Latvijas Brugmansiju audzētāju biedrība” (turpmāk – Biedrība).

2.Biedrības mērķi

2.1.Biedrības mērķi ir:
2.1.1.popularizēt brugmansiju audzēšanu Latvijā;
2.1.2.atbalstīt brugmansiju selekciju Latvijā;
2.1.3.veidot un uzturēt Latvijas Brugmansiju šķirņu katalogu;
2.1.4.organizēt izglītojošus un informējošus pasākumus brugmansiju audzētājiem un citiem interesentiem;
2.1.5.veidot sadarbību ar citām organizācijām un valstiskām struktūrām Latvijā un pasaulē.
2.1.6.veicināt un vairot bioloģisko daudzveidību Latvijā.

3.Biedrības darbības termiņš

3.1.Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.Biedrības biedri

4.1.Par Biedrības Biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kuras darbība saistīta brugmansiju audzēšanu un/vai selekciju, kā arī ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas apņemas ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu.
4.2.Biedrības Biedram Biedru sapulcē ir viena balss.
4.3.Biedrības biedrs – juridiska persona – īsteno savas tiesības piedalīties Biedrības darbībā ar pārstāvja starpniecību. Neatkarīgi no biedra pārstāvju skaita, katram Biedrības biedram ir viena balss. Biedru pārstāvjiem savas tiesības, rīkoties biedru vārdā, jāapliecina ar rakstisku pilnvaru vai komercreģistra izziņu.
4.4.Biedrībā var iestāties Asociētie biedri, kas ir rīcībspējīgas fiziskās vai juridiskās personas, kuru darbība saistīta brugmansiju audzēšanu un/vai selekciju, kā arī ikviena rīcībspējīga rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kurai ir saistoša Biedrības nosprausto mērķu sasniegšana.
4.5.Asociētie biedri piedalās Biedrības darbā ar padomdevēja tiesībām, bez balsstiesībām biedru sapulcē un maksā biedru naudu saskaņā ar Statūtos noteikto kārtību.
4.6.Par Biedrības Goda biedru var kļūt rīcībspējīgas fiziskas personas, ko par tādiem atzinusi Biedrības Valde vai Biedrības Biedru sapulce, sakarā ar šo biedru īpašiem nopelniem Biedrības darba organizēšanā, attīstībā, popularizēšanā un mērķi sasniegšanā.
4.7.Goda biedri ir tiesīgi piedalīties Biedrības darbā ar padomdevēja tiesībām, bez balsstiesībām biedru sapulcē. Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas nomaksas.
4.8.Zinātniskie biedri ir fiziskas personas bez balstiesībām, kuras veic zinātnisko darbību, kas attiecināma un/vai sasaistāma ar brugmansiju audzēšanu un selekciju.
4.9.Zinātniskie biedri ir tiesīgi piedalīties Biedrības darbā ar padomdevēja tiesībām, bez balsstiesībām biedru sapulcē. Zinātniskie biedri ir atbrīvoti no biedru naudas nomaksas.

5.Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

5.1.Jauna biedra uzņemšana biedrībā notiek saskaņā ar personas rakstveida iesniegumu Biedrības valdei ar lūgumu par uzņemšanu Biedrībā, kurā deklarē apņemšanos ievērot Biedrības statūtus un Biedrības biedru kopsapulču lēmumus. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
5.2.Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums, rakstveidā uz pieteicēja norādīto adresi vai elektroniski parakstītu uz pieteicēja norādīto e-pastu, jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.3.Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
5.4.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
5.5.Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
5.5.1.biedrs vairāk kā 2 (divus) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
5.5.2.biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
5.5.3.biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
5.5.4.biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
5.5.5.biedra rīcība ir pretrunā ar Biedrības mērķi un/vai kaitē Biedrības tēlam, reputācijai.
5.6.Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā uz biedra norādīto adresi vai elektroniski parakstītu uz biedra norādīto
e-pasta adresi, izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

6.Biedru tiesības un pienākumi

6.1.Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1.piedalīties Biedrības pārvaldē;
6.1.2.saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
6.1.3.piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
6.1.4.brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās vai politiskās organizācijās.
6.2.Biedrības biedru pienākumi:
6.2.1.ievērot Biedrības statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus un uzņemtās saistības;
6.2.2.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
6.2.3.regulāri maksāt biedra naudu.
6.3.Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.4.Visi oficiālie paziņojumi un informācija biedriem tiek nodota rakstveidā (tai skaitā īsziņās, elektroniski uz e-pastu, sociālo tīklu personīgajos ziņojumos un viedtālruņu saziņas aplikācijās), saskaņā ar valdes izstrādāto biedru kontaktsarakstu. Ja uzaicinājums tiek nosūtīts elektroniski, tiek pieņemts, ka tas ir saņemts nākamajā darba dienā, kopš izsūtīšanas. Ja uzaicinājums tiek nosūtīts pa pastu, tiek pieņemts, ka tas ir saņemts pēc 7 (septiņām) darba dienām, kopš izsūtīšanas brīža.

7.Biedrības struktūrvienības

7.1.Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
7.2.Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

8.Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1.Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
8.2.Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. Juridiskām personām – organizācijas amatpersona, kurai ir paraksta tiesības.
8.3.Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
8.4.Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības balstiesīgo biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.5.Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu saskaņā ar šo statūtu 6.4. punktā noteikto kārtību.
8.6.Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
8.7.Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
8.8.Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

9.Izpildinstitūcija

9.1.Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem.
9.2.Valdes locekļus ievēl uz nenoteiktu termiņu.
9.3.Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
9.4.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.
9.5.Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās divi valdes locekļi. Katram Valdes loceklim ir viena balss. Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
9.6.Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
9.7.Valdes locekļi var saņemt atalgojumu par darbību Biedrībā.
9.8.Valdes pienākumi:
9.8.1.Valde izstrādā biedru uzņemšanas noteikumus;
9.8.2.Valde izstrādā biedru naudas maksāšanas kārtības noteikumus;
9.8.3.Valde izveido un uztur biedru kontaktsarakstu;
9.8.4.Valde apstiprina Biedrības simboliku.

10.Revidents

10.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu vai pieaicina uz līguma pamata Biedrības Valde.
10.2.Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3.Revidents:
10.4.veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.5.dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.6.izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.7.sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.8.veic citus Biedru kopsapulces uzticētos uzdevumus.
10.9.Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.10.Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11.Biedru nauda

11.1.Biedrības biedri maksā biedru naudu saskaņā ar Biedrības Valdes izstrādātajiem biedru naudas maksāšanas kārtības noteikumiem.
11.2.Biedra naudas apmēru nosaka Biedru sapulce.

12.Biedrības reorganizācijas vai likvidācijas kārtība

12.1.Biedrības reorganizācijas un likvidācijas kārtība ir noteikta saskaņā ar LR Biedrību un nodibinājumu likumu.
12.1.1.Biedrības darbība izbeidzas:
12.1.2.ja Biedru sapulce pieņem lēmumu par tās likvidāciju;
12.1.3.uzsākot biedrības bankrota procedūru;
12.1.4.biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;
12.1.5.ar tiesas nolēmumu;
12.1.6.uz cita LR likumdošanā noteiktā pamata.
12.2.Likvidāciju veic valdes locekļi, ja Biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi.

Statūti apstiprināti Rīgā,
2024 gada 08.maijā.